Kalite Yönetim Birimi

Günümüzde bütün alanlarda olduğu gibi sağlık hizmetleri de sürekli değişim ve gelişim içindedir. Bu değişim ve gelişimin temel yapı taşlarından biri kalite çalışmalarıdır. Çağdaş yönetim anlayışını temsil eden toplam kalite yönetimi ise kalite gelişim sürecinin son aşamasıdır. Toplam kavramı bir kurumdaki herkesi, her olayı ve her zamanı içerir. Kalite kavramı, amaca uygunluk ve ihtiyaçların karşılanma düzeyini, kurumdan hizmet alan (hasta) ve kurumda hizmet verenlerin (çalışan) beklentilerinin karşılanmasını içerir. Yönetim ise, tüm çalışanların katılımını ve kültürel bir değişimi içeren bir felsefeyi ifade eder. Sağlık sektöründe Toplam Kalite Yönetimi işletmenin tüm çalışanları ile hizmet alan hastaların beklenti ve ihtiyaçlarının karşılanması yönünde sürekli bir çaba olarak tanımlanabilir.


Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, hasta ve çalışan memnuniyetinin esası teşkil ettiği bir çalışma sistemini kurumsal hedef olarak seçmiş; bu doğrultuda “Kalite” kavramını, belirleyici unsur ve hizmetin sonucunu tayin edici temel kriter olarak kabul etmiştir. Sağlık Hizmetlerinde kalite çalışmaları bilinen kalite ve akreditasyon uygulamalarıyla uyumlu ve puanlanabilir olmalıdır. Aksi takdirde, uygulamalar tartışılır hale gelebilecektir. Bu nedenle hastanemizde 2012 yılı Nisan ayından itibaren “Kalite Yönetim Birimi”kurularak, “Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları (HKS)” temel ilkeleri doğrultusunda çalışmalara başlanmıştır.


Sağlık hizmetlerinde bir kalite yaklaşımının benimsenmesi ve başarı ile uygulanabilmesi için; hizmetin sunumunda gerek karar verici, politika belirleyici ve program yapıcı konumdaki üst düzey yöneticilerin, gerekse hizmetlerin sunulmasında görevli personelin tüm sorumlulukları paylaşması ve kendilerinden beklenen faaliyetleri önceden saptanmış standartlarda yapmaları şarttır.


Hastanemiz Kalite Yönetim Biriminin Görevleri;


  • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamalıdır..
  • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmelidir.
  • Öz değerlendirmeleri yönetmelidir.
  • İstenmeyen olay bildirim sistemine ilişkin süreçleri yönetmelidir.
  • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmelidir.
  • Hasta deneyimi ve çalışan geri bildirim anketlerilerinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları gibi) yönetmelidir.
  • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamalıdır.
  • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmelidir.
  • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmalıdır


Doç.Dr. M.Alper AKAY Başhekim Yardımcısı / Koordinatör
Ümmühan ÇELİK Kalite Yönetim Sorumlusu
Hemş. Elif AYDIN Kalite Yönetim Birimi Personeli
Hemş.Tuba GÜLTEKİN Kalite Yönetim Birimi Personeli

İletişim

E-Mail     :   kyb.hastane@kocaeli.edu.tr

Telefon  :   0 262 303 86 54

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors