KVKK

  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ‘KVKK’ Hakkında Bilgilendirme Metni

  Kocaeli Üniversitesi Hastanesi tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu (Kocaeli Üniversitesi Hastanesi) sıfatıyla, kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.


  1.1.Kişisel Verilerin Elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları:


  Kişisel verileriniz Kocaeli Üniversitesi Hastanesi tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Kocaeli Üniversitesi Hastanesi faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, internet sitesi ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmamaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:


 • Kimlik bilgileriniz; Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz,

 • İletişim Bilgileriniz; Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz,

 • Finansal Bilgileriniz; Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz,

 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,

 • Hastanemizi ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz,

 • Sağlık Bilgileriniz; Laboratuvar sonuçlarınız, radyoloji görüntüleriniz, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz,

 • Doldurmuş olduğunuz anketler, teşekkür ve şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları vb. değerlendirmek için yaptığınız bildirimleriniz,


 • Kocaeli Üniversitesi Hastanesi tarafından Kanun’un 5.(Kişisel Verilerin İşlenme Şartları) ve 6.(Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları) maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde aşağıdaki amaçlar ile ve bu amaçlarla sınırlı olmamaksınız işlenebilecektir:
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,

 • Hastanemizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi,

 • Hasta kimliğinin teyit edilmesi ve değerlendirilmesi,

 • Hastane Yönetimi, Kalite Koordinatörlüğü, Hasta Hakları Birimi tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,

 • İlaç ve ilgili malzemelerin temini,

 • Hastanemiz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

 • İlaç hazırlama süreçlerinin ve ilaçların uygun bir şekilde uygulanıp uygulanmadığı kontrollerinin yürütülmesi,

 • Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması,

 • Araştırma yapılması,

 • Hastanın yatarak veya ayaktan tedavisinin gerçekleştirilmesi,

 • Ameliyat faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Hastanemizin sunduğu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizin saklanması,

 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,

 • Kalite Koordinatörlüğü ve Hastane Başmüdürlüğü tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,

 • Hastanemiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizi teyit etme veya bu kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması,

 • Faturalama ve finans süreçlerinin yürütülmesi,

 • Talep ve şikayetlerin alınması ve değerlendirilmesi,

 • Hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi,

 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,

 • İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen kişisel verileriniz, Hastanemiz ve bağlı birimlerine ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.


  1.2. Kişisel Verilerin Aktarılması

  Kişisel verileriniz; kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 5. (Kişisel Verilerin İşlenme Şartları) ve 6. (Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları) maddelerinde yer alan veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. (Kişisel Verilerin Aktarılması) ve 9. (Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması) maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.


  KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca kişisel verileriniz;


 • 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu,

 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,

 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,

 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

 • Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun,

 • Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği,

 • Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar,

 • 6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu,

 • Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

 • Özel sigorta şirketleri,

 • Denetçiler, danışmanlar,

 • Gerekli olması halinde ilgili vergi daireler, bankalar, kamu kurumları, mahkemeler, icra daireleri, kolluk kuvvetleri,

 • Gerekli bir hukuki dayanağa istinaden ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler,

 • Kişisel bilgilerin işlenmesi esnasında birlikte çalışılan hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri,


 • Yukarıdaki kanun vb. yönetmeliklerle birlikte diğer tüm ilgili mevzuatlara uygun olarak aktarılabilecektir.


  Ayrıca;


 • Açık rızanızın varlığı halinde ilgili sağlık verileriniz ve diğer kişisel verileriniz, üçüncü kişilere talebiniz uyarınca ve bununla sınırlı olarak aktarılabilir.

 • Kocaeli Üniversitesi Hastanesi internet sitesinde ve mobil uygulamasında hastaların aracı kurum tarafından iletilen görüş veya ikinci görüş taleplerinin olması halinde, Hastane tarafından verilecek sağlık verilerini de içerir görüşler aracı kuruma aktarılabilecektir. • 1.3. Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, üyelik formu veya diğer bir yolla yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında yukarıda belirtilen nedenlerle işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


  Kişisel Veri/Veriler’iniz, KVKK ve mevzuat hükümlerince kurumumuzca istenecek, işlenecek ve saklanacaktır.


  1.4.Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

  Veri sahibi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:


 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ve saklama sürelerinin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, haklarına sahiptir.

 • Kişisel verileriniz teknik ve idari imkanlar dahilinde korunmaktadır. Gerekli güvenlik tedbirleri teknolojik imkanlar dahilinde uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.


  Kanun kapsamındaki taleplerinizi, http://hastane.kocaeli.edu.tr/kvkk.php web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak tarafımıza iletmenizi rica ederiz.
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors